Phong Thủy Quán

Your Shopping Cart
Giỏ của bạn chưa có hàng.

   

Bạn đang xem: Trang Chủ Kiến Thức Phong Thủy Tuyển Trạch Cầu Chân
Tuyển Trạch Cầu Chân

      Tư Mã Ôn có nói : Bói nhà ở, bói lành, trước bàn việc người, sau hỏi bói rùa, không đất thường, ngày thường vậy. Kịp đến thời nhà Tần nhàTấn, sự huyền bí Âm Dương đã tiết lậu, đạo khắc trạch nảy nở dần dần.

     Dương Quân Tùng đời đường mở sự sâu xa ra, dựng nhà ở chôn người chết nên chọn ngày, vốn là lẽ chính của Ngũ Hành, thuận thời tiết của 4 mùa,sau xét đến Vượng, Tướng, Hưu, Tù. Thi hành thì lấy Sinh, Khắc, Chế,Hóa, Phù Long, Tướng Chủ, theo lành, tránh dữ, khúc chiết hết cái diệu(hay), do đó làm nên thiên Tạo Mệnh để trao cho Tăng Văn Sơn, Trần HiDi truyền bá. Các ông Ngô Thành, Ngô Cảnh Loan, Liêu Kim Tinh đều làngười danh tiếng các triều đại cũng đều noi theo Tạo Mệnh của Dương Công.

    Nhưng những thuật giả dối khoe khoang sự lạ của các nhà có kéo nhau, phụ họa nhau, nhờ danh Dương Công để làm hổn độn ở trên đời. Thanôi ! Lòng trời há có chán bậc tiên hiền tiết lậu hết mà khiến bọn giả dối này làm rối loạn sự thực ru!


    

    Trước tôi bị sa vào cái thuật ấy,may được Mạch Chu thiên sứ cho biết bến mê, được giác ngộ ý Tạo Mệnh,chỉ một cuốn Tuyển trạch ấy chở đầy xe, xếp đầy nhà, thật giả đềutruyền bá ở đời này, dù có kẻ biết là giả, nhưng xét ra chưa từng trỏthẳng cái chỗ không phải, thời đời sau há chẳng bị nhầm mãi mãi ru! Dođó không thể giữ được buồn mà than rằng: “Những cây cỏ xấu mà không trừbỏ thời lúa tốt lành làm sao mà mọc lên được?”. Thực không phải nói vuvơ vậy! Chừng ấy mới rộng lấy các sách, chọn cái lý gì chính đáng thờichép ra, cái nhầm thời bỏ đi, tôn sung tạo mệnh của Dương Công, theocác vì sao nói trong Hiệp kỷ của Quốc Triệu, xếp đặt thành thiên phụthêm ý kiến vào nửa, ở trong thiên có sự chồng chất lên, chả là những ýcùng nhau phát minh ra, nhân đặt tên thiên là Tuyển Trạch Cầu Chân.
 

Năm Gia Khánh thứ 14, năm Kỷ Tỵ, mùa thu tháng 8 Cách Thành Minh Viễn .
Hồ Huy Ứng quang thị viết ra ở nhà Huệ Cát .
 
Xem thêm trong diễn đàn " Phòng Kiến Thức Phong Thuỷ"